Från ris till flis

GROT välta i terräng
En metod är GROT välta i terräng. Det innebär att efter avverkningen samlas riset ihop och läggs i en hög som täcks med papp. En välta placeras i närheten av en skogsbilväg eller en vändplats. Bredvid skogsbilvägen eller på vändplatsen finns plats för uppställning av tre till sex container. Flisningen sker med terränggående skotare som bär utrustning för flisning och transport av flis till container. Fyllda containrar transporteras sedan till förbrukaren.
 

 

GROT välta vid väg
En annan metod är att samla ihop riset efter avverkning och lägga det i en hög max två meter från skogsbilvägens kant och vältan täcks med papp. Vältan skall placeras på höger sida om vägens utfartsriktning, detta gäller om genomfart ej kan ske. Flisningen och vidaretransport sköts av en lasbil med fastmonterad flisningsutrustning som sönderdelar riset och fyller den så kallade huggbilen. Samma bil transporter flisen till förbrukaren.

Hur hanterar man GROT för bäst energiinnehåll?

Volymen är inte det viktigaste för nettot, utan det är energiinnehållet. En felaktig hantering kan minska energiinnehållet väsentligt, och därmed blir nettopriset betydligt lägre.

Väljer du oss kan du lita på att vi:

  • Väljer rätt GROT-metod i planeringsfasen.
  • Väljer rätt GROT-anpassad avverkning.
  • Skotar ut avbarrat GROT under perioden april till augusti.
  • Väljer rätt placering av GROT-vältan för respektive flisningssystem.
  • Täcker alltid barr-GROT med papp för att bibehålla energiinnehållet.

 

Varför ska du ta ut GROT?

  • Sortimentet genererar ytterligare ett netto från avverkningen.
  • Det underlättar markberedningen.
  • Rätt utfört GROT-uttag bibehåller rätt näringsbalans i din mark.
  • Du bidrar till en miljövinst genom minskad förbrukning av fossila bränslen.