Vem är vi?

SKÅNETIMMER AB är en inköps- och avverkningsorganisation som ägs av JGA SKOG AB. Vi är ett fullserviceföretag inom skogsnäringen, där vi köper samtliga sortiment, förvaltar skogsfastigheter och utför skogsvård och avverkning.

 


Hitta till oss

Skånetimmer  AB 

Volontärvägen 3

281 50 Hässleholm

Skånetimmer AB

SKÅNETIMMER är en inköps- och avverkningsorganisation som ägs av ett sågverk. Vi är ett fullserviceföretag inom skogsnäringen, där vi köper samtliga sortiment, förvaltar skogsfastigheter och utför skogsvård och avverkning. Vi ger även allmän rådgivning inom skatter och ekonomi.

Skånetimmer AB är ett lokalt anpassat skogsföretag som arbetar för att du skall få bästa möjliga ekonomi ur din skog. Ca 80% av rotnettot i skogen kommer från sågtimret. Grundtanken är att du som skogsägare skall kunna sälja din skog direkt till den förädlade industrin, dvs sågverken. Därmed skapas en viktig direktkontakt som innebär att timret bättre kan anpassas till industrins behov, vilket skapar mervärde både för skogsägaren och industrin.

SKÅNETIMMER har vuxit under de senaste åren. Vi har en årlig anskaffning av ca 500 000 m³fub och i pengar omsätter vi ca 250 Mkr. Vi är fortfarande en liten organisation med låga avverknings-, transport- och administrationskostnader, men med stora resurser. Vi har en hög kompetens både administrativt och hos våra inköpare som är mycket välutbildade och har lång erfarenhet inom sitt yrke.

 

 

       

Peter Nilsson
VD

0451 - 38 49 85
0709 - 99 50 66
peter@skanetimmer.se

            

 

Martin Pettersson

Ekonomichef
Tel: 0451-38 49 98
martin@skanetimmer.se

 

 

Miljöpolicy

Skånetimmer AB, har ett ansvar mot naturen och miljön. För att vår verksamhet som avverkningsorganisation skall leva vidare och utvecklas, är det en självklar förutsättning att vi värnar om skogen, vattnet och luften.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCTM och FSC® krav och intentioner, och så långt som möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning samt att inte ILO:s kärnkonventioner kränks.

 

Vi skall sträva efter att minimera den miljöpåverkan som avverkningsmaskiner och transporter medför. Vi ställer därför höga krav på våra entreprenörers miljöarbete.

Vi eftersträvar att den inköpta råvaran i största möjliga mån kommer från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Vi skall aktivt verka för att denna volym ökar.

Utbildning och information skall ges till bolagets anställda och skogsentreprenörer, för att vi tillsammans skall kunna uppfylla ovanstående krav.